Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””

Jūnijā dabas parkā "Dvietes paliene" ir uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda un Ilūkstes novada pašvaldības finansēts projekts "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"".

Projekts ilgs līdz šī gada 30. novembrim, un tā ietvaros tiks turpināta dabas aizsardzības plānā (2006) paredzēto pasākumu īstenošana. Projektā plānota vecāko žoga daļu atjaunošana zirgu un liellopu ganībās un krūmu atvašu pļaušana tajās atjaunoto zālāju platībās, kur šajā sezonā nav peiejams Lauku attīstības programmas (LAP) finansējums (24 ha).

Projekta ietveros tiek turpinātas ligzdojošo griežu uzskaites, lai novērtētu LIFE+ projektā (2010-2015) īstenoto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju.

6. jūlijā plānots seminārs, uz kuru tiks aicināti zemes īpašnieki, Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un citi interesenti, lai spriestu par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredzi un izaicinājumiem Dvietes palienē un iespējamiem uzlabojumiem atbalsta saņemšanas nosacījumos. Sīkāka informācija par semināru sekos.

Ilze Priedniece

14.06.2016.