Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Pasākumi

A. Sagatavošanās pasākumi, plānošana

A.1: Sagatavošanās darbi Dvietes upes atjaunošanai

Pasākums ietvēra tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu Dvietes palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbiem (pasākums C.1). Tehniskā projekta gala versija tika pabeigta 2014. gadā.

end faq

C. Dabas aizsardzības pasākumi

C.1: Dvietes upes dabiskā tecējuma atjaunošana

Kopš 1930. gados veiktajiem meliorācijas darbiem Dvietes upe bija taisns un dziļš kanāls. Pasākuma C.1 mērķis bija atjaunot dabiski līkumojošo Dvietes upes gultni 2,1 km garā posmā atbilstoši dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plānā paredzētajam. Projekta gaitā atjaunojamais posms tika palielināts uz 2,3 km.

Hidroloģiskā režīma atjaunošanai šajā posmā tika veikti rakšanas darbi 1,8 km garumā augšpus Skuķu ezeram atbilstoši tehniskā projekta gala versijai (pasākums A.1) 2015. gadā.

Upes dabiskās gultnes atjaunošana uzlabos hidroloģisko režīmu Dvietes palienē, palielinot vidējo gruntsūdens līmeni un, līdz ar kopējās bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu Dvietes palienes pļavās, uzlabojot griezes biotopu kvalitāti. Mitruma režīma atjaunošana nodrošinās pasākumu C.2 un C.3 rezultātu ilglaicību, kavējot palienes aizaugšanu ar krūmiem un kokiem.

C.2: Atklātu palienes platību atjaunošana

Atklātu pļavu atjaunošana bija plānota šaurākajā un visvairāk aizaugušajā Dvietes palienes posmā augšpus Skuķu ezera. Šajā vietā biezi krūmāji sadalīja un norobežoja atklātās un apsaimniekotās palienes daļas, kā arī ietvēra pļavu fragmentus, kas bija par mazu griežu ligzdošanai.

113 ha zālāju tika atjaunoti, attīrot pamestās un aizaugušās platības no krūmiem un kokiem. Atjaunošanas darbus veica zemes īpašnieki un vietējie strādnieki. Darbi notika četru ziemu laikā no 2011. gada rudens līdz 2015. gada pavasarim. Vietās, kur aizaugums bija vislielākais, ar ciršanu vien nepietika, lai ganāmpulks spētu pietiekami ātri ierobežot atvašu ataugšanu, tādēļ 54 ha platībā veikta celmu frēzēšana ar īpašu tehniku.

C.3: Noganīšanas ieviešana

Lai uzturētu atjaunotos zālājus pļavu putniem piemērotā stāvoklī, no krūmiem atbrīvotajās platībās tika ierīkotas savvaļas apstākļiem piemēroto 'Konik Polski' šķirnes zirgu un liellopu ganības. LIFE+ projekta ietvaros ierīkotās ganības aizņem 113 ha (28 ha Dvietes upes labajā krastā un 85 ha Dvietes upes kreisajā krastā) un ir savienotas ar agrāk ierīkotām ganībām, kopā veidojot ap 350 ha lielu pastāvīgo ganību teritoriju.

Projekta ietvaros tika ierīkoti ganību aploki un iepirkti dzīvnieki. 2012. gada septembrī no Nīderlandes atveda un jaunajās ganībās Dvietes palienē izlaida 39 zirgus un 31 liellopu. Projekta partneris ARK Nature piešķīra dzīvniekus Dvietes senlejas pagastu apvienībai, kas no pārējiem zemes īpašniekiem iznomā zemi ganībām. Projekta beigās Dvietes palienē ganījās ap 100 zirgu un ap 100 liellopu.

C.4: Griezes biotopu modeļa izstrāde

Balstoties uz projekta ietvaros iegūtajiem augstas izšķirtspējas attālās izpētes datiem un griežu uzskaišu datiem, Vides risinājumu institūts veica griezei piemēroto biotopu modelēšanu atbilstoši divām dažādām metodēm, no kurām tika izvēlēta precīzākā. Rezultātā tika sagatavota griezes biotopu piemērotības karte Dvietes palienes dabas parkam. Paredzams, ka projekta ietvaros izstrādātais modelis var būt izmantojams griezes biotopu noteikšanai un apsaimniekošanas plānošanai arī citās vietās.

end faq

D. Sabiedrības informēšana un izglītošana

D.1: Projekta mājas lapa izveide un uzturēšana

Tika izveidota projekta tīmekļa vietne www.dvietespaliene.lv, kas ietver informāciju par projekta teritoriju, mērķiem un pasākumiem. Informācija projekta laikā tika regulāri atjaunota un papildināta ar ziņām par projekta norisi, rezultātiem un plānotajiem pasākumiem.

D.2: Iespieddarbi

Projekta sākumā tiks izdots buklets ar informāciju par projekta mērķiem un plānotajiem pasākumiem, īsu Natura 2000 teritorijas „Dvietes paliene” aprakstu, informāciju par mērķa sugu – griezi un galvenajām dabas aizsardzības aktualitātēm teritorijā.

Projekta beigu posmā ir sagatavots publikāciju krājums par palieņu atjaunošanu, kas ietvers gan Dvietes palienē veikto biotopu atjaunošanas darbu un sasniegto rezultātu aprakstu, gan Slampes upes atjaunošanas pieredzi cita LIFE projekta ietvaros Ķemeru Nacionālajā parkā, kā arī līdzīgu projektu pieredzi citās valstīs.

D.3: Projekta pārskata izdošana

Projekta beigās tika sagatavots un izdots ilustrēts projekta pārskats (‘Layman’s report’), lai par projekta mērķiem, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem informētu plašāku sabiedrību.

D.4: Skatu platformas ierīkošana

Netālu no Dvietes palienes dabas parka informācijas centra 2012. gadā tika uzcelta skatu platforma, kas dod iespēju aplūkot atjaunoto Dvietes palienes posmu no augstāka skatu punkta.

D.5: Informācijas zīmes un stendi

Sagatavoti un uzstādīti trīs stendi ar informāciju par Dvietes palienes atjaunošanu un projekta mērķa sugu – griezi. Stendi ir izvietoti netālu no projekta pasākumu norises vietām.

Vietās, kur veikta pļavu atjaunošana un ganību ierīkošana (pasākumi C.2 un C.3), izvietotas 30 zīmes ar īsu informāciju par šiem pasākumiem.

D.6: Ekspozīcija par palienes atjaunošanu

Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā “Gulbju” mājās ir izveidota pastāvīga ekspozīcija, kas atspoguļo Dvietes palienes atjaunošanu LIFE+ projekta ietvaros. Ekspozīcija ietver stendu ar vairākām informācijas plāksnēm, kā arī interaktīvo daļu ar diviem skārienjūtīgiem ekrāniem, kurā ietverta informācija par biotopu atjaunošanas pasākumiem un Dvietes palienes dabu. Projekta laikā notika arī lauka nodarbības un ekskursijas.

D.7: Semināri

Projekta laikā notika četri informatīvi semināri. Pirmais – ievadseminārs – tika organizēts divās daļās - Rīgā un Bebrenē. Divu nākamo semināru mērķis bija demonstrēt biotopu apsaimniekošanas gaitu dabā. Pēdējais bija projekta noslēguma seminārs Bebrenē.

D.8: Audio-vizuālie materiāli

Pasākuma ietvaros tika radīti oriģināli audio-vizuālie materiāli – dokumentālā filma un skaņu ierakstu albums, kuri tika izplatīti bez maksas. Filma ataino griezes biotopu atjaunošanas darbus Dvietes palienē un citu projekta pasākumu norisi. Tās garums ir 45 minūtes. Dabas skaņu albums ietver Dvietes palienei raksturīgo putnu un abinieku balsu ierakstus no Dvietes palienes.

end faq

E. Projekta norises organizēšana un monitorings

E.1 – E.5:

Šie pasākumi ietvēra projekta norises organizēšanu katrā no projektā iesaistītajām organizācijām (Latvijas Dabas fonds, ARK Nature, Ilūkstes novada dome, Elm Media, Vides Risinājumu institūts).

E.6: Projekta uzraudzības grupa

Projekta sākumā tika izveidota projekta uzraudzības grupa. Tajā bija pārstāvētas projekta partnerorganizācijas un projekta teritorijas galvenās interešu grupas. Uzraudzības grupas sanāksmes notika vienu - divas reizes gadā. Projekta darbinieki sanāksmēs sniedza informāciju par projektā paveikto, grupas dalībnieki apsprieda radušās problēmas un to risinājumus.

E.7: Pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem

Projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas braucieni uz citu projektu teritorijām Latvijā un ārvalstīs, kuros tiek realizēti līdzīgi pasākumi, savukārt citu projektu pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Dvietes palieni. Pasākums bija plānots, lai projekta dalībnieki, partneri un citi interešu grupu pārstāvji smeltos līdzīgu projektu pieredzi.

E.8: Dabas aizsardzības pasākumu plāns pēc projekta beigām

Dabas aizsardzības pasākumu plāns laika periodam pēc projekta beigām (‘After-LIFE Conservation Plan’) tika sagatavots projekta beigu posmā kā viena no projekta gala atskaites sadaļām. Plāns ietver informāciju par LIFE+ projekta laikā uzsākto pasākumu turpinājumu un attīstību, lai ilglaicīgi nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu projekta mērķa sugai – griezei.

E.9: Projekta audits

Projekta noslēgumā neatkarīga auditorfirma veica gala atskaitē Eiropas Komisijai ietvertās projekta finanšu atskaites pārbaudi. Tika pārbaudīta atbilstība nacionālajai likumdošanai, grāmatvedības noteikumiem un LIFE+ vispārīgajiem noteikumiem.

E.10: Griezes populācijas monitorings

Lai novērtētu projekta pasākumu ietekmi, tika veiktas regulāras griežu uzskaites, aptverot gan projekta ietvaros atjaunoto palienes daļu, gan kontroles platības Dvietes palienes Natura 2000 teritorijā. Projekta laikā veikto griežu uzskaišu rezultāti rāda, ka sugas populācijas tendence projekta teritorijā 2011.–2015. gadā ir ļoti svārstīga, tomēr pieaugoša, pie tam pieaugums ir straujāks, nekā dabas parkā kopumā. Vienlaikus ar griezēm tika skaitīti arī citu naktī aktīvo sugu putni. Dati liecina, ka projekta teritorijā ir strauji pieaudzis īpaši aizsargājamo ķikutu skaits, savukārt krūmāju putnu skaits sarucis.

E.11: Gruntsūdens līmeņa monitorings

Gruntsūdens līmenis tika mērīts šim nolūkam ierīkotās akās vidēji reizi nedēļā. Gruntsūdens līmenim Dvietes palienē raksturīgas ievērojamas sezonālas svārstības un atšķirības pa gadiem, kas lielā mērā ir atkarīgas no ūdens līmeņa Daugavā, tādēļ upes atjaunošanas ietekmes novērtējumam nepieciešams ar LIFE+ projekta laiku nesamērojami ilgāks novērojumu periods.

end faq

Projekta pasākumu norises vietas