Last update: 17.05.2019

Acties

A. Voorbereidende acties en planning

ACTIE A.1: Voorbereidende werkzaamheden voor herstel van de Dviete rivier

De actie omvat de ontwikkeling en de goedkeuring van de technische uitvoering van de werkzaamheden die verband houden met het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding van de overstromingsvlakte van de Dviete rivier (Actie C1) en het verkrijgen van de benodigde werkvergunningen.

end faq

C. Concrete beschermingsmaatregelen

ACTIE C.1: Herstel van de natuurlijke loop van de Dviete rivier

Na haar kanalisering in de jaren dertig van de vorige eeuw vormt de Dviete rivier nu een diep en recht kanaal. Actie C1 richt zich op het herstel van de natuurlijke meandering van de rivierbedding in een 2,1 km lang deel, zoals uitgezet is in het gebiedsplan voor de Dviete overstromingsvlakte. Herstelwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de vergunningen en het technische rapport dat ontwikkeld is in Actie A1.

Deze actie zal de waterhuishouding verbeteren door een toename van de gemiddelde grondwaterstand in de herstelde overstromingsvlakte en verbetert het leefgebied van de kwartelkoning door het algemene herstel van de biodiversiteit in de graslanden van de Dviete overstromingsvlakte. De acties C2 en C3 zullen profiteren van het hydrologische herstel en een positieve uitwerking hebben op de onderdrukking van het potentiële herstel van de gekapte struiken en bomen in de natte delen van de overstromingsvlakte.

ACTIE C.2: Herstel van de open graslanden

Het doelgebied van actie C2, de overstromingsvlakte van het Natura 2000 gebied Dviete, is het smalst en meest overgroeid ten noorden van het Skuku meer. Dichte eenheden van struiken vormen een barrière die een grens vormt met de open graslanden en omvatten stukjes grasland die te klein en geïsoleerd zijn voor broedende kwartelkoningen.

De bos- en stuikgebieden van de voormalige open overstromingsvlakte en strandjes zullen langs het meer voor minimaal 105 ha geleidelijk worden verwijderd.

Het grote open gebied, van meer dan 300 ha, zal door deze actie opnieuw verbonden worden en hersteld als een groot habitatgebied voor de kwartelkoning.

ACTIE C.3: Totstandkoming van een begrazingsgebied

Een tekort aan landbouw-milieusubsidies, die in 2003 opnieuw zijn ingevoerd, veroorzaakt dat landeigenaren steeds minder geïnteresseerd zijn om de verlaten en overwoekerde graslanden te onderhouden door deze traditioneel te maaien. Dit is de voornaamste reden waarom natuurlijke begrazing gezien wordt als het vervolg hiervan om, nadat alle struiken zijn verwijderd, de vegetatie kort te houden (actie C2) en ook omdat natuurlijke begrazing zelfvoorzienender en minder kostbaar is dan maaien.

De herstelde gebieden van Actie C2 van minimaal110 hectares zullen worden uitgerasterd en ingericht en bevolkt met hiervoor geschikte runderen en paarden. De nieuwe weides zullen worden verbonden aan de al bestaande begrazingsgebieden. Er zullen minimaal 25 dieren worden aangeschaft. De begrazing vindt gedurende het hele jaar plaats om het grootste effect te bereiken op de permanente onderdrukking van de bomen en struiken, welke zich weer zullen proberen te herstellen.

ACTIE C.4: Ontwikkeling van een habitatgeschiktheidsmodel van de kwartelkoning

Deze actie richt zich op het verkrijgen van data van de verspreiding en eigenschappen van de mikrohabitats en de aanwezigheid van kwartelkoningen in de 2000-2500 ha grote graslanden en andere agrarische gebieden in de overstromingsvlakte van Dviete. Microhabitatgegevens zullen worden verkregen uit de data-analyse van hyperspectrale en LIDAR terreinscans vanuit de lucht.

Broedgegevens van kwartelkoningen zullen worden verkregen via ornithologische experts die de geluiden van de mannelijke vogels in kaart zullen brengen. Een habitatgeschiktheidsmodel zal voor de kwartelkoning ontwikkeld worden waarmee mogelijk wordt gemaakt de verspreiding van kwartelkoningen te voorspellen en de geschiktheid van hun territoria.

end faq

D. Algemene bekendheid en verspreiding van resultaten

ACTIE D.1: Ontwikkeling en onderhoud van de projectwebsite

De website zal informatie bevatten over het projectgebied, het Dviete Natura 2000 overstromingsgebied, de projectdoelstellingen en de geplande activiteiten. Gedurende de loop van het project zal de website voortdurend worden geactualiseerd en informatie verschaffen over de projectvoortgang, de resultaten en de geplande publieksactiviteiten. Het is eveneens gepland dat de website zal blijven functioneren na het beëindigen van het LIFE+ project en informatie bevatten over het Natura 2000 gebied, de Dviete overstromingsvlakte.

ACTIE D.2: Productie van gedrukte materialen

Aan het begin van het project zal een folder worden geproduceerd met informatie over de projectdoelstellingen, een korte beschrijving van het Natura 2000 gebied, de doelsoorten en de belangrijkste natuurbeschermingsonderwerpen van het gebied.

Aan het eind van het project zal een gedrukt rapport worden ontwikkeld over het herstel van de overstromingsvlakte inclusief de technische details van het uitgevoerde management en de resultaten die in de Dviete floodplain zijn bereikt. Het zal ook een actualisatie worden van de ervaring met het herstel van de Slampe rivier in Nationaal Park Kemeri en de ervaring met vergelijkbare projecten in andere landen.

ACTIE D.3: Productie van het publieksrapport

Een publieksrapport zal worden ontwikkeld aan het eind van het project. Het is nodig om de informatie die is verkregen over de projectdoelstellingen, de hiervoor gebruikte methodes als wel de resultaten te verspreiden onder de samenleving.

ACTIE D.4: Het maken van een uitkijktoren

Nabij het bezoekerscentrum van het Dviete Natuurpark zal een uitkijktoren worden gebouwd die de demonstratie van het rivierherstelproject van de Dviete visueel zal versterken. Het zal ook gaan dienen om in het veld de stroom toeristen te managen.

ACTIE D.5: Vervaardiging van informatiepanelen en -borden

Drie grote informatieborden met informatie over het herstel van rivier- en overstromingsvlakte van de Dviete en de doelsoort de kwartelkoning zullen worden vervaardigd en nabij de plaatsen met de belangrijkste projectactiviteiten worden geplaatst.

Bij de gebieden waar de acties C2 en C3 worden uitgevoerd worden 30 kleinere borden geplaatst met informatie over de lokale ingrepen.

ACTIE D.6: De ontwikkeling van een expositie over het herstel van de overstromingsvlakte

Een permanente expositie over het overstromingsvlakte- en rivierherstel van de Dviete wordt ontwikkeld in het al bestaande bezoekerscentrum van de Dviete overstromingsvlakte nabij Gulbji farm. De expositie zal worden voorzien van tekst- en fotomateriaal, interactieve touch screens met videobeelden die de herstelwerkzaamheden tonen en informatie over de natuur van de overstromingsvlakte. De leefgebied management methodes zullen worden uitgelegd aan de bezoekers van het centrum, inclusief deelname aan de publieksactiviteiten. Veldlessen en excursies zullen gedurende de gehele projectperiode worden verzorgd.

ACTIE D.7: Organisatie van seminars

Er zullen vier informatieve seminars gedurende het project worden georganiseerd. De eerste, een introductie seminar, zal in het begin worden gehouden om lokale omwonenden, landeigenaren en andere belanghebbenden te informeren over de projectdoelen en activiteiten. Twee seminars volgen om de voortgang van de management activiteiten in het veld toe te lichten. Het laatste seminar zal aan het eind van het project worden georganiseerd om de resultaten te presenteren en de toekomstverwachtingen te bediscussiëren.

ACTIE D.8: Productie van audiovisueel materiaal

Origineel audiovisueel materiaal zal worden gemaakt en gratis verspreid als Dvd of als luister Cd.

De film zal de principes toelichten van het herstelwerk van het leefgebied van de kwartelkoning en de voortgang van projectactiviteiten. De verwachte speeltijd van de Dvd is 45 minuten.

De luister Cd bevat natuurgeluiden van hoge kwaliteit die in het projectgebied zijn opgenomen – zang en roepgeluiden van vogels en amfibieën die karakteristiek zijn voor de Dviete floodplain.

end faq

E. Algemene projectuivoering en monitoring

ACTIE E.1 – ACTIE E.5:

Deze acties omvatten het project management van elk van de beneficiënten (Letse Natuurfonds, ARK Natuurontwikkeling, Gemeente Ilukste, Elm Media en het Instituut voor Milieuvraagstukken).

ACTIE E.6: Installatie van een stuurgroep

Een stuurgroep zal aan het begin van het project worden geïnstalleerd om de project uitvoering te monitoren en de aansprakelijkheid te verzekeren. Het representeert de project beneficiënten en belanghebbenden van het projectgebied. De groep zal minimaal eenmaal per jaar bijeenkomen; afhankelijk van een besluit van de groep zelf kan dit meer of minder worden. De projectmanagementgroep zal aan de stuurgroep rapporteren over de projectvorderingen en haar advies en hulp vragen voor een succesvolle voortgang als dit nodig is. De stuurgroep zal de voortgang evalueren en stemmen over de projectvoortgangsverslagen.

ACTIE E.7: Netwerken met andere gerelateerde projecten

Studiereizen voor de uitwisseling van ervaring (1 in Letland, 5 in het buitenland en 1 naar Dviete) zullen worden georganiseerd naar en van andere projectgebieden met vergelijkbare activiteiten, ten behoeve van de ervaringsuitwisseling van projectmedewerkers, aangesloten organisaties en vertegenwoordigers van relevante belangengroepen.

ACTIE E.8: Post-LIFE Beschermingsplan

Een post LIFE beschermingsplan zal worden ontwikkeld als een apart hoofdstuk van het eindrapport. Het plan zal informatie bevatten over de voortzetting en ontwikkeling van de activiteiten van het LIFE+ project alsmede aangeven hoe de gewenste beschermingsstatus van de doelsoort de kwartelkoning op de lange termijn verzekerd kan worden.

ACTIE E.9: De evaluatie van het project

Aan het eind van het project zal een onafhankelijke accountant de financiële verklaringen verifiëren die aan de Commissie zijn afgeven in het eindrapport. De accountant verifieert of alles overeenkomt met nationale wetgeving en accountantsreglementen alsmede met de Algemene Voorwaarden van LIFE+.

ACTIE E.10: Monitoren van de kwartelkoning populatie

In zowel het projectgebied als in een controlegebied binnen het Dviete Natura 2000 zullen regelmatig tellingen van kwartelkoningen worden georganiseerd. Het onderzoeken van de efficiëntie van de management activiteiten is noodzakelijk om te zien of doelstellingen worden behaald en of bijstelling van de projectactiviteiten noodzakelijk is.

ACTIE E.11: Monitoring van de grondwatertafel

Van de vier, in december 2007 voor een voorstudie van het hydrologisch herstel, geslagen grondwaterputten in de Dviete floodplain graslanden zal het grondwater wekelijks worden gemonitord door het maken van waterniveaupeilingen. Aanvullende grondwaterputten zullen worden geslagen in een rasterpatroon om het effect van de rivierherstel maatregelen op het grondwaterniveau en indirect op het beïnvloedde graslandgebied te schatten.

end faq

Location of project activities
Location of project activities