Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Projekta mērķi

  1. Uzlabot griezes Crex crex aizsardzības stāvokli Latvijā.
  2. Atjaunot griezes ligzdošanas biotopus degradētā un pamestā Dvietes upes palienes posmā.
  3. Demonstrēt un veicināt kompleksu griezes biotopu atjaunošanas metožu pielietošanu degradētās palieņu pļavās.
  4. Celt zināšanu līmeni un veicināt zemes īpašnieku un vietējās pašvaldības iesaistīšanos ES nozīmes aizsargājamām sugām, it īpaši griezei, labvēlīgā Dvietes palienes Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanā.